Head of institution: The Rector's Office

Rector

Prof. Dr. rer. nat. habil Gerd Teschke
Phone: +49 (0) 0395 5693 - 1000
rektor(at)hs-nb(dot)de

Outer office

Kristina Dallmann
Phone: +49 (0) 395 5693 - 1001
sekrrektor(at)hs-nb(dot)de

Vice-rector for Research and International Affairs

Prof. Dr. Leif- Alexander Garbe
Phone: +49 (0) 0395 5693 - 1004
prorekfw(at)hs-nb(dot)de

Outer office

Gudrun Thamke
Telefon: +49 (0) 395 5693 - 1002
sekrprorektoren(at)hs-nb(dot)de

Vice-rector for Academic Affairs

Prof. Dr. phil. Marion Musiol
Phone: +49 (0) 395 5693 - 1003
proreksl(at)hs-nb(dot)de

Outer office

Gudrun Thamke
Telefon: +49 (0) 395 5693 - 1002
thamke(at)hs-nb(dot)de

Chancellor

M. A. Reinhard Eckstein
Phone: +49 (0) 395 5693 - 1005
kanzler(at)hs-nb(dot)de

Outer office

Elke Nowodworski
Telefon: (0395) 5693 - 1006
nowodworski(at)hs-nb(dot)de