Prof. Dr. Lutz Vetter

Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik

Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung
Fachgebiet Landschaftsinformatik/Landschaftsplanung

Haus 2, Raum 307

Tel.:  (0395) 56 93 4511
Fax:  (0395) 56 93 4591
e-Mail:  vetter(at)hs-nb.de